KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Toplulukları Yönetim Birimi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tümü

Haberler

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin; birlikte çalışma ortamı içerisinde, evrensel insani değerlere bağlı ve saygılı, toplumsal ve kültürel gelişmelere yardımcı olma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, üniversite içinde ve dışında, üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkararak kamuoyunda tanınmasını ve benimsenmesini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla tüm üniversite camiasının faydalanmasına imkan sağlayacak şekilde oluşturacakları eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel amaçlı “toplulukların” işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerinin oluşturacakları Öğrenci Topluluklarının kuruluş, yönetim, çalışma usul ve esaslarını, yetki ve sorumluluklarını ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 46. ve 47. maddeleri ve 3 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Kültür Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmenliği'nin 10. maddesi gereğince düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4 - Bu yönergede geçen;
a) KSÜ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
b) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
f) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu: Öğrenci topluluk faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısı ve 3 (üç) akademik üye ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanından oluşan ve başkanlığını Rektör Yardımcısının yaptığı, öğrenci faaliyetlerini programlayan ve yürüten komisyonu,
g) Akademik Danışman: Topluluk üyelerinin faaliyetlerine rehberlik eden ve topluluğun planladığı çalışmalarından sorumlu öğretim elemanını,
h) Tüzük: Öğrencilerin amaç ve faaliyetlerine yönelik her topluluk için hazırlayacakları tüzüğü,
i) Genel Kurul: Bir topluluğun aktif üyelerinin oluşturduğu kurulu,
j) Yönetim Kurulu: Genel Kurulda aktif üyelerin oylarıyla bir öğrenci topluluğunun sevk ve idaresi için seçilen kurulu,
k) Denetleme Kurulu: Genel Kurulda aktif üyelerin oylarıyla denetim için seçilen kurulu,
ifade eder. 1
Esaslar
MADDE 5- (1) Rektörlük, öğrenci topluluklarıyla ilgili yetki ve görevlerini Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla yürütür.
(2) Öğrenci topluluklarıyla ilgili idari işlemler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
(3) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun sekretaryasını, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür.
(4) Öğrenci topluluk faaliyetleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının mevzuat açısından ön incelemesi sonrasında Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun uygun görüşü ve onayı ile gerçekleştirilir. Onaylanan faaliyetlerle ilgili her türlü ilan, afiş, duyuru vb. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının parafı ile yapılır.
(5) KSÜ’de faaliyet göstermek için kurulan öğrenci toplulukları, bağlı oldukları topluluk içindeki çalışmalarını bu yönergeye göre yürütürler.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonun Teşekkülü, Yetki ve Görevleri, Toplulukların Kurulması, Feshi, Akademik Danışmanların Atanması ve Görevleri
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu
Madde 6- (1) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısı ve 3 (üç) akademik üye ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanından oluşur ve başkanlığını Rektör Yardımcısı yapar. Komisyon üyesi 3 (üç) akademik üye Rektör tarafından seçilir. Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu ayda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun Görevleri
Madde 7- (1) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun Görevleri şunlardır:
a) Öğrenci topluluklarının faaliyetlerini 2547 Sayılı Kanunda belirtilen Yükseköğretim amaçlarına ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
b) Öğrencilerin ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yürütülmesine esas teşkil eden en az bir dönemlik faaliyet planını, her yarıyıl başının ilk ayı içerisinde tüm topluluk danışmanlarından talep ederek uygun gördüklerini onaylamak,
c) Onaylanmış program içinde yer alan faaliyetleri denetlemek,
d) Öğrenci topluluklarının faaliyetlerine nakdi olmamak şartıyla topluluklar tarafından bulunan sponsorluklar için anlaşmalar yapmak veya izin vermek,
e) Öğrenci topluluklarının etkinlikleri için yapacakları masrafların mevzuata uygunluk çerçevesinde Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanmasını sağlamak,
f) Öğretim elemanlarından, öğrenci topluluklarına akademik danışman sağlamak ve görevlendirilmesini onaylamak,
g) Öğrenci topluluklarının yapacakları faaliyetleri, ilgili uygun paydaşları ile beraber yapmalarına yardımcı olmak,
h) Öğrenci toplulukların hazırladıkları en az bir dönemlik faaliyetlerini, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ön incelemesi sonrası değerlendirerek uygunluğunu karara bağlamak,
ı) Kurulması istenen topluluk önerilerinin değerlendirilmesinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlerden alınan görüşleri de dikkate alarak uygun gördüklerini onaylanmak üzere Rektör onayına sunmak,
j) Öğrenci topluluklarının faaliyetlerindeki problemlere, öncelikle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafında çözüm bulunmasını sağlamak ve gerekirse topluluğun faaliyetlerine son verilmesini Rektöre önermek,
k) Öğrenci Konsey Başkanlığının planladığı veya önerdiği tüm faaliyetleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ön incelemesi sonrası değerlendirmek ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,
2
l) Üniversitenin öğrenci faaliyetleri için tahsis ettiği saha, salon, oda ve diğer araç ve gereçlerin en yararlı biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
m) Öğretim yılı sonunda öğrenci faaliyetleri ile ilgili Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından bir rapor hazırlanmasını sağlamak ve Rektörlüğe sunmak.
Öğrenci Toplulukların Kurulması
Madde 8 – (1) Öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için;
a) Öğrenci topluluğu kurmak isteyen öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda faaliyetlerde bulunabilmek için; bir öğretim elemanından topluluk danışmanlığının kabul edildiğine dair onaylı danışmanlık kabul formu, geçici yönetim kurulu, üyelik koşullarına uyan en az 20 (yirmi) öğrenci isminin bulunduğu üye listesi, içerisinde topluluğun kuruluş amacının, etkinlik konularının ve çalışma esaslarının bulunduğu başvuru dosyası, olası genel kurul tarihlerinin ve kurucularının imzalarının bulunduğu bir başvuru dilekçesi ve topluluk tüzüğü ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletilir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı başvuru dosyası üzerinde ön inceleme yaparak karar için Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna sunar.
b) Öğrenci topluluğu kurma başvuruları Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu tarafından incelenip değerlendirildikten sonra kurulması uygun bulunanlar Rektör onayına sunulur.
c) Faaliyetlerine devam eden topluluklarla benzer ad, amaç ve faaliyet alanı olan yeni bir topluluk kurmak için başvuru yapılamaz.
d) Topluluklarda, üniversitenin akademik personelinden en az bir danışman olması gereklidir. Toplulukların danışmanlarını başvuru belgelerinde belirtmesi gerekmektedir.
e) Kuruluşuna izin verilen topluluklar, tüzüklerinde belirtilen amaca uygun olarak faaliyetlerini sürdürür.
(2) Her öğrenci topluluğu tüzüğünü kendisi hazırlar. Topluluk tüzükleri yürürlükteki mevzuata aykırı hükümler içeremez.
(3) Öğrenci toplulukları, yönetim ve işleyiş faaliyetlerini bu yönerge ve tüzükte belirlenen hükümlere göre yapar.
(4) Topluluk başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin KSÜ öğrencisi ve en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları, disiplin cezası almamış ve dönem uzatmamış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan yönetim kurulu üyelerinin daha sonra bu şartlardan herhangi birini kaybetmeleri üzerine topluluk başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.
(5) Topluluğun başkan ve diğer yönetim kurulu üyeleri, seçilmelerini takiben 15 (on beş) gün içinde nüfus cüzdan fotokopisi, not durum belgesi (transkript), öğrenci belgesi ve ikametgah belgelerini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bir dosya içerisinde teslim etmeleri gerekir.
(6) Rektör tarafından topluluğun kuruluşunun onaylanmasından itibaren 4 (dört) hafta içerisinde kurucu öğrenciler en az 20 (yirmi) üyenin katılımıyla, topluluk yapılanmasını gerçekleştirecekleri “Genel Kurul Toplantısı”nı yapmak zorundadır.
(7) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu etkinlik konusunu, topluluk ismini onaylamama hakkına sahip olduğu gibi, üniversite genelinde tek olması gereken veya belirli uzmanlık alanlarında faaliyet göstermek isteyen toplulukların kuruluşuna izin vermeme hakkına da sahiptir.
(8) Faaliyet alanları süreklilik arz etmeyen, belirli zaman aralığını kapsayan sportif veya gösteri amaçlı bir çalışmayı gerektiren konularda topluluk kurulamaz
Öğrenci Topluluklarının Feshi
Madde 9- (1) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun incelemesiyle, yürürlükteki mevzuata aykırı faaliyet gösteren veya amaçları doğrultusunda faaliyet göstermeyen veya 1 (bir) yıl boyunca hiçbir faaliyette bulunmayan ve kurum tüzel kişiliğinin maddi ve manevi zararına neden olan topluluklar Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun teklifi ve Rektör onayı ile feshedilir.
(2) Öğrenci toplulukları, Topluluk Genel Kurulunda, kurula katılan üyelerin salt
3
çoğunluğunun kararı ile de feshedilebilir.
(3) Bir eğitim-öğretim yılı boyunca etkinlik gerçekleştirilemez veya eğitim-öğretim yılı başında Genel Kurul toplantısı yapılmazsa topluluk, danışmanın veya Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun önerisi ve Rektör onayı ile feshedilir.
(4) Ayrıca bu yönerge kriterlerini sağlamayan, yürürlükteki Anayasa, kanun ve mevzuatlara aykırı hareket ve tavırlarda bulunan, demokratik hak ve özgürlüklere saygı göstermeyen ya da siyasi parti ve de fikirleri empoze etme veya propaganda yapma çabasında bulunan topluluklar, Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun teklifi ve Rektör onayı ile feshedilir.
(5) Yılsonu faaliyet raporunu Haziran ayı sonuna kadar Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna teslim etmeyen topluluklar bir uyarıya gerek duyulmaksızın Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun teklifi ve Rektör onayı ile feshedilir.
(6) Topluluğun feshedilmesi veya dağılması halinde demirbaşlar, topluluğun tüm defter ve evrakları topluluk akademik danışmanı tarafından Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilir.
Akademik Danışmanların Atanması ve Görevleri
Madde 10- (1) Akademik danışman adayı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanları arasından öğrenci topluluğu kurucu üyelerinin teklifi, akademik danışman adayının yazılı isteği ve Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun onayı ile atanır.
(2) Üniversitemizden ayrılan veya üniversite dışında en az bir akademik yarıyıl görevlendirilmiş olan akademik danışmanın görevi Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu tarafından sonlandırılır.
(3) Akademik Danışmanların Görevleri şunlardır:
a) Toplulukların kuruluş amacının gerçekleşmesi için ilgili tüzük ve çalışma programlarının hazırlanmasından sorumlu olmak,
b) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini yapmak,
c) Topluluktaki öğrenciler ile toplanmak, onları yönlendirmek ve yapılan-yapılacak olan çalışmaları değerlendirmek,
d) Topluluk çalışmalarında öğrencileri, özgün fikirler üretmeye teşvik etmek ve destek olmak,
e) Topluluk çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine etmek,
f) Bu yönergede geçen genel ilkeler çerçevesinde, topluluk çalışmalarını denetleyerek, yürütülmesinden sorumlu olmak,
g) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu tarafından düzenlenecek akademik danışman toplantılarına katılarak, topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak,
h) Her faaliyet sonunda faaliyet raporunun hazırlanarak Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna sunulmasından sorumlu olmak,
i) Topluluk üyelerinin faaliyetlere katılımlarını değerlendirerek Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna rapor sunmak,
j) Topluluk başkan veya yönetim kurulu üyelerinden, başkanlık veya üyeliklerinin düşmesine neden olabilecek durumların ortaya çıkması halinde, Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunu yazılı olarak bilgilendirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik, , Topluluk Organları, Topluluk Faaliyetleri
Üyelik
MADDE 11 - (1) Öğrenci topluluklarına üye olmak için geçerli temel esaslar şunlardır:
a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde kayıtlı Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri topluluğa üye olabilirler.
4
b) Üye olmak için, öğrencinin üyelik formu, nüfus cüzdan fotokopisi ve öğrenci belgesiyle beraber öğrenci topluluğu yönetimi aracılığıyla Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna teslim edilir. Öğrenciler en fazla iki topluluğa üye olabilir.
(2) Üye listeleri, her eğitim-öğretim yılının güz döneminin ilk ayı içerisinde topluluk akademik danışmanı tarafından gerekli kontroller yazılmış ve onaylanmış şekilde topluluk yönetimi tarafından Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna sunulur.
(3) Üniversitemiz akademik ve idari personeli öğrenci topluluklarına üye olamazlar.
(4) Üniversite tarafından bir disiplin cezası verilen veya her hangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan ve not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler kurucu üye olamaz ve idari kurullarda yer alamazlar.
Üyeliğin sona ermesi
Madde 12- (1) Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenciler diledikleri zaman gerekçe göstermeksizin yazılı başvuru ile üyelikten çıkabilirler. Ayrılma dilekçesinin yönetim kuruluna ulaşması ve ilgili topluluk kararının Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna bildirilmesi ile üyelik hakları düşer. Öğrenci yeniden üye olmak isterse topluluklara alınma koşullarını yerine getirmesi zorundadır.
(2) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu veya Topluluk Yönetim Kurulu, yönerge ve tüzük hükümlerine aykırı hareket eden veya topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin cezası veya adli ceza alan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten çıkarabilir. Topluluk Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararını oy çoğunluğu ile alır, akademik danışman ve Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun onayı ile kesinleşir.
Topluluk Organları
MADDE 13 – (1) Topluluklar aşağıdaki kurullardan oluşur.
a) Topluluk Genel Kurul
b) Topluluk Yönetim Kurulu
c) Topluluk Denetleme Kurulundan Oluşur
Genel Kurul
MADDE 14 – (1) Genel Kurul, toplulukların en yetkili karar organı olup Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu tarafından onaylanmış topluluk üyelerinden oluşur.
(2) Genel Kurul, topluluk üyelerinin salt çoğunluğu ile her yıl Ekim ayı sonuna kadar en az 15 (onbeş) gün öncesinden gündemi, yeri ve saatti, Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna bildirilir ve ilan edilir.
(3) Topluluk üye sayısı, kuruluşta öngörülen en az üye sayısına ulaşılmadan veya daha sonra bu üye sayısının altına düştüğünde genel kurul toplantısı yapılamaz.
(4) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonundan onay alınmak suretiyle olağanüstü genel kurul toplantısı da yapılabilir. Bunun için topluluk yönetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü kurul toplantı çağrısı veya üyelerin 1/3’nün yazılı isteği gereklidir.
(5) Genel Kurulun ilk toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda bir hafta sonra aynı gündem, yer ve saatte ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda da gerekli üye çoğunluğunun sağlanamaması durumunda topluluk feshedilmiş sayılır. Akademik danışmanın ve kurucu üyelerin görev ve sorumlulukları sona erer.
(6) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu gerekli gördüğü hallerde genel kurulda gözlemci bulundurabilir.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
MADDE 15- (1) Kuruluşta ve gelecek yıllar için eğitim-öğretim yılı güz döneminin ilk bir ayı içerisinde yönetim kurulu üyelerini seçmek,
(2) Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerinin yerine yeni üyeleri seçmek,
5
(3) Eğitim-öğretim yılı başında etkinlik programlarını onaylamak, önceki eğitim öğretim yılının dönem sonu raporunu ve denetleme kurulunun raporlarını incelemek ve karara bağlamak.
(4) Yıllık faaliyet programlarını hazırlamak ve onaylanması için Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna sunmak.
(5) Topluluk tüzüğünü onaylamak ve değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 16- (1) Yönetim Kurulu her öğretim yılının güz dönemi başında genel kurulca 2 (iki) yıllığına seçilen başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve 4 üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısında topluluk üyeleri arasından seçilir.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en fazla iki yıl görev yapabilir.
Yönetim Kurulu Toplantısı
MADDE 17- (1) Yönetim Kurulu, eğitim-öğretim yılı içinde ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, başkanın isteği üzerine, etkinliklerin yoğun olduğu dönemlerde daha sık toplanabilir. Özrü bulunmadan yönetim kurulu toplantısına üst üste iki kez gelmeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararı ile düşürülmek amacıyla Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna rapor verilir. Yapılan toplantılar sonucunda gerek duyulduğu veya talep edilmesi durumunda Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna sonuç raporu sunulur.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 18- (1) Yıllık çalışma programı hazırlamak, Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna onaylatmak ve uygulamak,
(2) Genel Kurul toplantısında, yıllık çalışma planı ve faaliyet raporu vermek,
(3) Üyelik başvurularını değerlendirmek ve üyeliği özendirici hale getirmek,
(4) Üye kayıt defteri, karar defteri ve demirbaş eşya kayıt defteri tutmak ve Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna onaylatmak.
(5) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu kontrolü altında topluluğun gelişmesini, büyümesini ve güncelleşmesini sağlamak,
(6) Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, bir tutanakla birlikte gerekli belgelerle birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletmek,
(7) Topluluğun dönem içinde yapacakları faaliyet planını yarıyılın başladığı ilk ay içerisinde Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna iletmek,
(8) Eğitim Öğretim yılı sonunda topluluğun faaliyet raporunu hazırlayarak Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna sunmak.
Topluluk Denetleme Kurulu
MADDE 19- (1) Topluluk akademik danışmanı ve topluluk yönetim kurulu dışından 2 (iki) üye olmak üzere toplam 3 (üç) kişiden oluşur.
(2) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna sunulacak yılsonu faaliyet raporu kurulun denetiminden geçirilerek teslim edilir. Topluluk bünyesinde yapılacak tüm faaliyetler ve şikâyetler kurul tarafından incelenerek bir üst makama bildirilir.
(3) Topluluğun faaliyetlerini her öğretim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini yönetim kuruluna bir raporla bildirir,
(4) Varsa demirbaşların topluluğun ayniyatına kaydettirilmesini ve korunmasını sağlar,
(5) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğretim dönemine ilişkin programının görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir. 6
Topluluk Faaliyetleri
Madde 20- (1) Öğrenci toplulukların yapacakları faaliyetlerde geçerli temel esaslar şunlardır:
a) Topluluklar tüzüklerinde belirtilen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunurlar.
b) Topluluk tarafından gerçekleştirilmek istenilen faaliyetler, topluluk yönetim kurulu kararı, akademik danışmanı ve faaliyetin yapılacağı birimin amirinin oluru, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ön incelemesi sonrası Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu tarafından karara bağlanır.
c) Topluluklar düzenleyecekleri her türlü faaliyet için, hazırladıkları tüm duyuru belgelerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin adı ve amblemini usulüne uygun bir şekilde bulundurmak zorundadır.
d) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, firmalarla ayni destek sözleşmesi yapılmadığı takdirde, topluluklar tarafından yapılan faaliyetlerde, firmaların ticari logo, reklam vb. bilgilerine yer verilemez.
e) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun izin verdiği faaliyetlerin tüm duyuru belgeleri Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın parafı ile ilgili birim aracılığıyla üniversite içerisinde duyurulur.
f) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun izin vermediği ve Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın paraflamadığı bir duyurunun asılması ve faaliyetin yapılması halinde ilgililer hakkında disiplin yönetmeliği gereğince işlem yapılır.
g) Topluluklar düzenleyecekleri gezilerde gezi amacını, tarihini, saatini, gidilecek yerin ayrıntılı bilgisini, katılımcıların listesini, kendi istekleriyle katıldıklarını bildiren imzalı bir dilekçeyle Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna bildirmek zorundadırlar.
h) Topluluklar gerçekleştirdikleri sosyal, sportif ve bilimsel içerikli (sempozyum konferans, panel vb.) tüm faaliyetleri ayrıntılı olarak yıl sonunda Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna bir rapor halinde sunmak zorundadırlar.
ı) Topluluklar faaliyet gösterdikleri alanda bir akademik yıl içinde en az 1 (bir) faaliyet yapmak zorundadır.
j) Topluluklar her dönem başında danışman tarafından onaylanan dönemlik faaliyet planlarını eğitim-öğretim döneminin başladığı ilk ay içerisinde Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna sunmak zorundadır.
k) Topluluklar, dönem başında belirlediği faaliyet programı dışında yeni bir etkinlik gerçekleştirmek istediğinde 15 (on beş) gün önceden, Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu gerekli incelemeyi 5 (beş) gün içinde yaparak, sonucu ilgili topluluk danışmanına iletir.
l) Topluluk üyeleri topluluğun faaliyet alanında kişisel etkinlik düzenleyemezler. Topluluklar belirledikleri faaliyet alanı dışına çıkamazlar ve diğer toplulukların tüzüklerinde belirttikleri faaliyet alanlarında etkinlikte bulunamazlar.
m) Birden fazla topluluk bir araya gelerek ortak faaliyet düzenleyebilirler.
n) Topluluklar, tüzel kişilik olarak; siyasi parti, dernek, sendika vb. yapılanmaların desteklenmesi amacıyla gösteri ve açıklama yapamazlar.
o) Topluluklar bölünmeye, kutuplaşmaya ya da ötekileştirmeye neden olacak türden kavramları topluluk adı olarak kullanamaz ve bunları çağrıştıran türden faaliyette bulunamazlar.
p) Yapılacak faaliyetlerin uygulanmasından ve denetlenmesinden başta danışman olmak üzere, topluluk başkanı ve yönetim kurulu üyeleri sorumludur.
r) Topluluklar danışmanın teklifi ve Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun onayı olmadan faaliyet düzenleyemezler ve kendilerine tahsis edilmemiş mekânları izinsiz kullanamazlar.
s) Topluluklar faaliyetleri için hangi birimin fiziksel veya diğer imkanlarını kullanacak iseler, ilgili birim yöneticilerini önceden bilgilendirerek olurlarını alırlar.
7
Topluluk Tüzükleri
Madde 21- (1) Her topluluk kendi amaç ve hedeflerine yönelik bir tüzük hazırlar. Topluluk tüzükleri bu yönerge maddelerine aykırı hükümler içeremez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gelir ve Giderler, Tutulacak defterler, Disiplin İşleri ve Demirbaşlar
Gelir ve Giderler
Madde 22- (1) Öğrenci toplulukları hiçbir şekilde gelir ve gider faaliyetlerinde bulunamaz.
(2) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun uygun görmesi halinde öğrenci toplulukları sadece ayni destek kabul edebilir.
(3) Öğrenci topluluklarının faaliyetleri için gerekli tüm ihtiyaçları, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.
(4) Yasak olmasına rağmen, öğrenci topluluklarının gelir ve gider faaliyetlerinde bulunması durumunda, hukuki ve mali sorumluluk, bu faaliyetlerde bulunan öğrenci topluluğunun yönetim kurulu üyelerine ait olup Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünün hukuki ve mali hiçbir sorumluluğu yoktur.
Defter ve Evraklar
Madde 23- (1) Düzenlenmesi gereken evraklar ve defterler şunlardır:
a) Üyelerin özlük ve iletişim bilgilerini belirten üye kayıt defteri,
b) Yönetim Kurulu ve genel kurul karar defteri,
c) Topluluğun kullanması için verilmiş demirbaşlar için demirbaş eşya defteri,
Disiplin İşlerine İlişkin Esaslar
Madde 24- (1) Topluluk faaliyetleri kapsamında yönerge hükümlerine ya da Yüksek Öğrenim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında topluluk akademik danışmanı, yönetim kurulu ya da Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun önerisi ve Rektörlük onayı ile öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
Topluluk Demirbaşları
MADDE 25- (1) Topluluğun tüm demirbaşları 15 (onbeş) gün içinde Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilerek demirbaş numarası ile kayıt edilir ve zimmetlenir. Demirbaşların korunmasından danışman ve topluluk yönetim kurulu üyeleri sorumludur. Fesih olan veya kapatılan topluluğun demirbaşları Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Özel Hükümler
MADDE 26- (1) Bu yönergenin senatoda onayından önce kurulan topluluklar 29/Mayıs/2015 tarihine kadar işlemlerini ve eksikliklerini bu yönerge hükümleri uyarınca tamamlamak ve yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Bu yönerge hükümlerine göre işlemlerini yerine getirmeyenler Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun teklifi ve Rektör onayı ile feshedilir.
Yürürlük
Madde 27- (1) Bu Yönergenin hükümleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 05/02/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 8
Yürütme
Madde 28- (1) Bu Yönergeyi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.